Sınav Sistemi

Lgs’nin Yapısı
1 ) LGS (LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ)

LGS’ nin yapısını ve içeriğini uygulama şeklini bilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılan kavramları bilmek gerekir. LGS müracaat ve tercih kılavuzlarında kullanılan kavramlar ve kısaltmaları aşağıdaki gibidir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

ELEKTRONİK ORTAM E-Okul ve YÖBİS
E-OKUL Okul Yönetim Bilgi Sistemi
MERKEZÎ SINAV Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı
MSP Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanı
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının tutulduğu elektronik kayıt sistemi
2 ) GENEL AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin LGS ye girme zorunluluğu yoktur.
Ancak proje uygulayan ve sınavla alınan okullarda okuyabilmek için LGS’ye girme şartı vardır.
LGS “Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir.
Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
3 ) LGS SINAVININ KAPSAMI
Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40
4 ) SINAVIN UYGULANMASI
Merkezî Sınav MEB tarafından açıklanan kılavuza bağlı olarak genellikle haziran ayının son haftalarında Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika
Olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü / barkotlu – kare kodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
Öğrenci, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde ilan edilecek olan ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda olan kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaktır.
Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip salon yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.

Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte sınav evrakı dönüş zarfına koyacaktır.
Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5 dakikanız kaldı.” şeklinde uyaracaktır.

Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm” silinmeyen kalemle imzalanacaktır.

Sınav bitiminde;

Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır.
Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını (kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil), salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.
Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.
Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı, salon yoklama listesindeki tutanak bölümü doldurularak iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Salon yoklama listesindeki tutanak alanının yetersiz gelmesi durumunda bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri ayrı bir tutanakla sınav evrakına eklenecek ve sınavları değerlendirme işlemi yapılmaksızın geçersiz sayılacaktır. Bu konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5 ) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

6 ) LGS’NİN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1
7 ) SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Merkezî Sınav sonuçları genellikle temmuz ayında tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

8 ) SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri)
durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9 ) SINAV İTİRAZLARI
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Okullar ve Taban Puanları
OKULLAR VE TABAN PUANLARI

ANADOLU LİSELERİ

OKUL ADI OKUL TÜRÜ ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİL KONT. TABAN PUANI EN DÜŞÜK YÜZDELİK EN YÜKSEK YÜZDELİK
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 442 469,3927 0,63 0,07
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 476 449,4719 1,79 0,47
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 443,3616 2,29 0,44
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 436,6965 2,89 1,8
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 510 433,663 3,2 0,26
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 428,7994 3,73 1,5
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 266 426,8074 3,96 0,14
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 68 423,3619 4,37 3,02
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 342 421,6635 4,59 2,15
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 419,6338 4,85 1,44
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 418,5014 5 2,34
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 415,4843 5,41 1,07
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 234 413,472 5,7 1,94
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 411,4526 6 3,08
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 68 410,6736 6,12 3,85
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 304 408,8185 6,4 2,34
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 406,9756 6,69 3,27
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 400,289 7,81 1,74
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228 399,4007 7,97 3,11
FEN LİSELERİ

OKUL ADI OKUL TÜRÜ ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİL KONT. TABAN PUANI EN DÜŞÜK YÜZDELİK EN YÜKSEK YÜZDELİK
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 490,4596 0,07 0,01
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 467,3894 0,71 0,03
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 451,1284 1,66 0,14
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 445,8464 2,08 0,59
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 442,3176 2,37 0,1
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,2523 6,18 1,82
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 406,3657 6,79 1,02
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 404,7469 7,05 0,97
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 395,8193 8,6 2,23
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 389,3865 9,86 5,15
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 387,2168 10,3 0,77
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 382,6179 11,28 1,42
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 376,4948 12,66 6,29
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 375,2282 12,96 4,61
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

OKUL ADI OKUL TÜRÜ ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİL KONT. TABAN PUANI EN DÜŞÜK YÜZDELİK EN YÜKSEK YÜZDELİK
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 421,5569 4,6 0,33
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 411,045 6,06 2,29
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 399,2002 8 2,73
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 389,0891 9,92 5,65
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 384,4922 10,87 6,91
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 371,4123 13,89 7,74
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 371,1698 13,95 6,4
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 367,0932 14,97 8,95
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 348,6685 20,03 8,12
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 346,1357 20,78 10,48
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 344,7238 21,21 6,38
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 342,1716 21,98 10,19
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 335,0641 24,23 14,32
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 327,7101 26,67 11,27
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,3383 27,48 15,87
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 323,2498 28,22 8,01
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,6126 28,44 15,51
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 316,3399 30,73 8,82
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 316,2115 30,78 10,43
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,5451 34,5 16,62
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 305,9286 34,74 12,79
ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,735 35,22 10
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,1897 35,44 17,09
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 301,1681 36,69 10,06
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,7849 37,26 14,7
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 298,6604 37,73 15,46
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,1918 37,93 15,84
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 296,0016 38,88 16,05
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 294,7222 39,45 15,09
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 289,3648 41,86 15,19
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 288,1036 42,44 14,46
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,4267 44,17 15,11
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 284,0225 44,36 18,34
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 283,5781 44,57 20,81
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 281,8777 45,4 14,34
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 277,4051 47,65 23,34
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 276,0432 48,34 23,92
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 274,7853 49,01 14,32
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 274,4397 49,19 16,94
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,9005 49,48 13,54
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 270,0822 51,5 19,57
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 269,3342 51,91 13,55
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 268,215 52,51 14,11
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,5239 54,56 12,72
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 262,7201 55,6 23,77
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 251,9018 62,01 30,96
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,9553 65,76 21,96
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 245,7583 65,89 28,06
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 242,0097 68,31 21,18
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,3621 70,05 25,78
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 222,636 81,13 34,56
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

OKUL ADI OKUL TÜRÜ ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİL KONT. TABAN PUANI EN DÜŞÜK YÜZDELİK EN YÜKSEK YÜZDELİK
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 413,0521 5,76 0,4
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 409,5753 6,28 0,8
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 398,9115 8,05 1,56
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 383,28 11,14 5,77
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 378,812 12,12 2,96
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 361,6942 16,38 7,79
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 353,209 18,71 6,4
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 349,918 19,66 6,38
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 348,4666 20,09 8,75
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 347,6507 20,33 7,05
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 346,563 20,66 5,52
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 345,5389 20,97 1,3
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 345,0649 21,11 3,85
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 339,379 22,85 7,13
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 336,5292 23,76 8,76
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 335,8762 23,97 11,24
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 331,9704 25,25 2,02
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 324,4017 27,81 6,36
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 321,3275 28,91 6,95
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,4258 29,96 8,46
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 317,6415 30,25 7,22
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 290,0276 41,55 7,87
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 282,4027 45,15 10,04
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 278,0893 47,3 6,35
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 276,3767 48,17 9,27
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,51 69,95 13,26
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 228,7005 77,14 7,32
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 195,2489 95,28 18,17
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

OKUL ADI OKUL TÜRÜ ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİL KONT. TABAN PUANI EN DÜŞÜK YÜZDELİK EN YÜKSEK YÜZDELİK
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 391,3817 9,46 3,14
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 387,2799 10,29 4,57
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 383,0599 11,19 6,08
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 373,4685 13,39 7,58

Öğrenme Yöntemleri
AKTİF ÖĞRENME
Aktif öğrenme: kişinin öğrenme sürecinde kendi sorumluluğunu taşıyarak, kararlarını kendinin verdiği bireyin kendine göre düzenleme yaptığı öğrenme biçimidir.

Öğrendiklerimizin hatırımızda kalmaları farklı olmaktadır. Bazı yöntemleri uygulayarak bilgilerimizi daha çok hatırda tutabiliriz. Hatırda tutmayı etkileyen bazı yöntemler şöyledir:

Anlatım…………………………………………………………………………% 4

Okuma ………………………………………………………..……………..% 10

Görsel- işitsel …………………………………………………………….% 20

Gösterme………………………………………………………………….% 30

Tartışma ………………………………………………….………….….% 50

Yaparak, deneyerek öğrenme ……………………….…………..% 75

Diğerlerine öğretme/öğrendiklerini kullanabilme………. % 90

Aktif öğrenmede öğrenci koşulları kendi belirler. Örneğin: nasıl öğreneyim? Nereyi öğreneyim? Hangi stratejiyi kullanayım? Zamanı nasıl kullanayım? Sorularını kendine sorarak öğrenmeyi daha ekonomik hale getirir. Bu öğrenmede öğrenci, bilgiyi keşfeder, soru sorar, karşılaştırma yapar, açıklama yapar, anlamlar çıkarır, önceki öğrenilenlerle bağ kurar. Aktif öğrenmede öğrenciler kendilerini motive edecek bir takım kararlarını kendileri alabilir. Önce amaçlarını belirler, kendine güvenir. Kendi kendini motive eder. Bilme ve anlama duygusunu yaşar. Kendi kendini yargılayarak hatalarını gözden geçirir.

Okul ya da dershane sıralarında kalın test kitaplarıyla çalışmaya çaba gösteren, gelecekteki hedeflerinin peşinde koşan yürekli dostlarım. Atı alan atı alan neredeyse Üsküdar’ı geçti. Ya sizin at nerelerde? Bu günlerde gündeminizde girdiğiniz sınavlardaki net sayılarınızın, puanlarınızın yükselip düşmesi var. Bazılarınız hala plan yapıyor bazılarınız da yaptığı plana uymaya çalışıyor. Kimileri de ‘ çalışıyorum, çalışıyorum ama bir türlü netlerim yükselmiyor’ diye feryat figan ediyor. Çalışıyorum ama netlerim yükselmiyor diye dert yananlar sorunu hep kendinde arayarak kendine zarar vermektedirler. Netleriniz yükselmiyorsa bunun sizin dışınızdaki faktörlerle de ilgili olduğunu bilmelisiniz. Örneğin ,öğrenilen konunun özelliği yani soyut somut olması, daha önceki birikiminizin olup olmaması, öğrenme yönteminiz, tekrar biçiminiz gibi bir çok faktör netlerinizi belirlemektedir. Ancak siz bunları düşünmeden sadece çalışmanıza ve kendi kişisel özelliğinizle bunu ilişkilendirirseniz kedinize haksızlık etmiş olursunuz.

Durum her ne olursa olsun yılgınlığa, dert yanmaya hiç gerek yok. Olay çok basit. Hemen bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekir. Aklınızı başınıza, duygularınızı kalbinize toplayın. Yaptığınız tüm çalışmaları göz önünde tutarak kendinize uzaktan bakın, nerede eksiğiniz var, neleri eksik yapıyorsunuz. Beş aşamalı bir değerlendirmeyle bu sorunu aşabilirsiniz.

Birinci aşamada sorunun gerçekten ne olduğunu tespit etmelisiniz. Çalışma biçiminizde, sınavlarda, sınav sonuçlarında neler yaşıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz.

İkinci aşamada bu durumun yarattığı duyguyu tespit etmelisiniz. İstediğiniz sonucu alamadığınızda neler hissediyorsunuz.

Üçüncü aşamada, sorunun nerden kaynaklandığını tespit edin, netlerin istediğiniz düzeyde olmasını önleyen nedir? Konularla ilgili çalışmanız mı eksik, çalışma yönteminiz mi yanlış. Çalıştığınız konu soyut mu? Somut mu? İlgi ve ihtiyacınızı karşılıyor mu? Bu konuları tahlil yaparak gerçekçi olarak sorunu tespit ediniz.

Dördüncü aşamada öğrenciliğinizin bütününü genel bir değerlendirmeye tabi tutun. İdeal öğrenci olsaydınız nasıl bir öğrenci olurdunuz ve sonuçlarınız neler olurdu. Neler duyardınız. Neler hissederdiniz.

Beşinci aşamada bir çıkış yolu bulmuş olacaksınız. Ancak bu çıkış yolu tek başına yeterli olmaz. Ulaştığınız çözümü hemen uygulamaya koymalısınız. Kendinize şu sözü vermelisiniz. ‘ ben bu çalışmaları şu hedefe varmak için yapıyorum.’ Bu konuda da kararlıyım. Demelisiniz. başarının sırrı sorularda gizlidir. Kedinize şu soruları sorarak da düşüncenizi değiştirebilirsiniz.

Ben nasıl bir çalışma yöntemi izleyeyim ki istediğim sonucu elde edeyim?
Şu ana kadar hangi çalışma yöntemi benim derslerde ilerlememi sağladı?
Nasıl daha etkin olabilirim.
Zihnimdeki çalışma sistemini uygulayabildim mi?
Bu günden sonra nasıl daha etkin olabilirim?
Akşamları ise kendinize sormanız gereken sorular ise şunlardır?

Bugün ben düne göre neyi daha iyi öğrendim?
Bu gün bilgi sepetime neler koydum?
Bu gün öğrendiklerim geleceğime nasıl bir katkı sağlar.?
Bugünkü çalışmalarım bana neler kazandırdı?
Bu sorularla kendi rotanızı bulabilir ve nihayet istediğiniz puanı alabilirsiniz. İstediğiniz puanları elde ettikçe hedefinize daha yakın olacak ve mutlu olacaksınız.

Başarı ve mutlulukla birlikte yaşayınız.

YKS SİSTEMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

SINAVIN ÖZELLİĞİ

Sınavın tanımı, uygulama biçimi, sınav sayısı ve test kapsamları,
puan türleri tamamen değişmiştir.

Bu sınav TYT, AYT ve DİL sınavlarından oluşmaktadır.

Sınavlarda liseler de okutulan temel ortak dersler ve alanlara
kaynaklık eden derslerin konularını kapsayıcı nitelikte olacak; ancak
önceki yılra göre adaylar aynı konulara çalışacak olmasına karşın
sınavlarda daha az soru çözecektir.

Yükseköğretime girmek isteyen her aday birinci aşamadaki sınava
(TYT’ ye) katılmak zorundadır.