Site Rengi


Perma Akademi Etik Kodları

Anasayfa » Perma Akademi Etik Kodları

Atatürkçülük: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü model almak, onun gibi çalışmak, çalışkan olmak, aynı zamanda onun ilkelerine sahip çıkmak, yaşamak ve yaşatmaktır.

Özgürlük: Bilimin, aklın ilkelerine göre hür iradeyi kullanarak sonucunu üstlenerek özgürce düşünmek, düşüncelerini ifade etmek, sorumluluğu üstlenerek eylemde bulunmaktır.

Sorumluluk: özgür olmaktan doğan hakkı kullanarak sonucunu üstlenerek davranmak, insani ödevleri yerine getirmektir. Ayrıca verilmiş bir görevi istenilen nitelikte, nicelikte ve zamanında yerine getirmeyi ifade eder.

Cesaretli Olmak: Sorumluluk duygusu ve özgüveni ile çekinemeden, korkmadan nedeni ilkeler çerçevesinde başkalarının da haklarına saygı göstererek kendini ifade etmek, eylemde bulunmayı içerir.

Adaletli Olmak: İçinde bulunulan toplumda, toplulukta insanlara eşit davranmak, onların kişilik haklarının olduğunu kabul etmek, hukuk kurallarına uygun davranmaktır.

Eşitlik: İçinde yaşanılan toplumda, bütün insanlar eşittir, eşit haklara sahiptir. Hiçbir insanın diğer insana göre üstünlüğü yoktur. Kanunlar bütün insanlara eşit haklar verir.

Dürüstlük ve Doğruluk: Doğruluk, gerçeği söylemeyi, sözlerimizin gerçeğe uymasını ifade eder. Dürüstlük ise sözümüze bağlı kalmak, içinde yaşanılan toplumun, kültürün değerlerine ve beklentilerine uygun davranmayı içerir.

Tarafsızlık: İnsanın, diğer bireyleri olduğu gibi görebilmesi, onlara önyargısız davranabilmesidir. Kişisel farklılıkların insani bir özellik olduğunu kabul ederek onu kendinden üstün y ada küçümsemeden yansız davranmasıdır.

İnsan Hakları: Bütün insanlar, temiz, saygıya ve sevgiye layık doğarlar, akıl, vicdan sahibidirler. İnsanın insan olma özelliği nedeniyle sahip olduğu haklar dokunulamaz, devredilemez, ve vazgeçilemez nitelikteki kişiliğe ait haklardır. İnsanların değişmeye, gelişmeye, öğrenmeye, yeteneklerini geliştirmeye, ihtiyaçları doğrultusunda yaşamaya hakları vardır. Bu nedenle öğrenme hakkı engellenemez haktır.

Hümanizm: Bütün insanlar kendine özgü özellikleri ile özeldir ve dünyanın en değerli varlığıdır. Onların kendilerine özgü özellikleri geliştirmesine olanak tanımak, insani ve toplumsal varlık olmasının bütün özellerine ilişkin haklarını kullanmasına olanak tanımak ve bunları desteklemektir.

Bağlılık: Öğretmen ve öğrencilerin kendilerini milli-toplumsal değerlere ve kuruma ait hissetmesi, milli ve toplumsal çıkarları ile birlikte sürdürmesidir.

Hukukun Üstünlüğü: inşalar arası ilişkileri hukuk kuralları düzenler ve toplumda yaşayan herkes bu hukuk kurallarına uyar.

Sevgi: İnsanın kendisi ile ve başkaları ile anlamlı bir bağ kurması demektir. Sevgi; sorumluluk, bakım, saygı ve bilgiyi başkasının yetişmesi, gelişmesi için istek duyarak kullanmayı gerektirir.

Hoşgörü: İnsanları, gençleri, insanlığı anlamak, bilmek ve saygı duymaktır. İnsanları birbirinden farklı duygu, düşünce, davranış ve tutum biçimleri olduğunu kabul etmektir. İnanın karşısındaki kişi ile etkileşim kurarken onunla eş duyum içinde olmaya, iletişim konusunda onun algılarını tanımaya çalışması, böylece ona tepkide bulunması ve belli sınırlar içinde kusurluluk hakkı tanınmasıdır.

Saygı: Bazı kişilerin bildiği ve beklediği gibi itaat etmek değil, insanı olduğu gibi kabul etmek, onun özgün bireyselliğinin fark edilmesi ve ona göre davranılmasıdır.

Tutumluluk: insanın her türlü kaynağı israf etmeden en verimli şekilde kullanmasıdır. Kişiler kendi malına zarar vermediği gibi başkalarının malına da zarar veremez. Kaynakları israf etmeden kullanmak insanlık görevidir.

Demokrasi: İnsanın doğuştan sahip olduğu özgürlük, eşitlik vb. haklarının gerçekleştirildiği ortamın sağlanmasıdır. Her insan demokratik düşünür, demokratik davranır, çoğulcu anlayışı destekler.

Çalışkanlık: hayatın her noktasında kendi kişisel becerilerimiz ışığında toplumsal, insani görevimizde ve işimizde gerektirdiği şekilde potansiyelimizi yüksek derecede kullanarak sürekli çaba göstermek dünyada yer alan gelişme ve değişimleri takip ederek maksimum sonuca ulaşmaktır.

Bilimsellik: Bilgileri akla, deneye, kanıta, belgeye dayalı olarak sunmak; bilimsel çalışmalara değer vermek ülke ve toplumun kalkınması için bilimsel çalışmalarda bulunmaktır.

NOT: Bütün düşüncelerimizin, davranışlarımızın, ilişkilerimizin ve eğitim uygulamalarımızın kaynağını etik kodlar oluşturmaktadır. Düşün, uygula, geliştir. Kendini, insanlık için ÖNEMSE !