Lgs’nin Yapısı
1 ) LGS (LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ)
LGS’ nin yapısını ve içeriğini uygulama şeklini bilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılan
kavramları bilmek gerekir. LGS müracaat ve tercih kılavuzlarında kullanılan kavramlar ve kısaltmaları
aşağıdaki gibidir.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
ELEKTRONİK ORTAM E-Okul ve YÖBİS
E-OKUL Okul Yönetim Bilgi Sistemi
MERKEZÎ SINAV Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin
8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına
öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı
MSP Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki
ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça
yapılan merkezî sınav puanı
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının tutulduğu
elektronik kayıt sistemi
2 ) GENEL AÇIKLAMALAR
Öğrencilerin LGS ye girme zorunluluğu yoktur.
Ancak proje uygulayan ve sınavla alınan okullarda okuyabilmek için LGS’ye girme şartı vardır.
LGS “Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim
Kurumları”na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer
almaktadır.
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören
öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir.
Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav
başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk
sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile
Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam
üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam
üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceklerdir.
3 ) LGS SINAVININ KAPSAMI
Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu
itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama,
sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini
ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40
4 ) SINAVIN UYGULANMASI
Merkezî Sınav MEB tarafından açıklanan kılavuza bağlı olarak genellikle haziran ayının son
haftalarında Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci
oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci
oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam
süresi 65 dakika
Olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60
dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli
kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam
eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun
kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü / barkotlu – kare kodlu
geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta,
cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama
kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik,
yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük,
hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve
kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav
anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla
geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina
sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere
ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş
saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav
salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
Öğrenci, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde ilan edilecek olan ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş
belgesinde belirtilen salonda olan kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini
değiştirme yetkisi salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda
uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav
salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır.
Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım
hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra
öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek,
hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.
Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa verilen
yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak
ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu
olacaklardır.
Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol
edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası
tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu
kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen
örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak
işaretleyecektir.
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaktır.
Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap
kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C
kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir.

Salon görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları
üzerinden kontrol edip salon yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi
tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu
tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce
salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda
gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili
durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte sınav evrakı dönüş zarfına
koyacaktır.
Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap
kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5
dakikanız kaldı.” şeklinde uyaracaktır.
Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm” silinmeyen
kalemle imzalanacaktır.
Sınav bitiminde;
Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır.
Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır.
Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını
(kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil), salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş
zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı
dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.
Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav kutularına koyarak
seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da
öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından
okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.
Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı, salon yoklama listesindeki tutanak bölümü
doldurularak iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri
diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli
görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Salon
yoklama listesindeki tutanak alanının yetersiz gelmesi durumunda bu öğrencilerin kusurları ve kimlik
bilgileri ayrı bir tutanakla sınav evrakına eklenecek ve sınavları değerlendirme işlemi yapılmaksızın
geçersiz sayılacaktır. Bu konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5 ) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan
türünde hesaplanacaktır.
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap
sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci
sayısı kullanılarak hesaplanır.
Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir
dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt
testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil
ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer
testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan
toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde
edilir.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114
sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için
MSP hesaplanmaz.
6 ) LGS’NİN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?.
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1
7 ) SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Merkezî Sınav sonuçları genellikle temmuz ayında tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde
ilan edilmektedir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
8 ) SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav
görevlilerince tespit edilmesi,
Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından
okunamaması,
Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak,
teslim etmemek ve benzeri)
durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal
edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz
sayılacaktır.
9 ) SINAV İTİRAZLARI
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve
sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz
bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası
ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik,
internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi
kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına
yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar,
sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren
başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.